Mua bán Nhà riêng Thành phố Huế mới nhất 07/2024

Hiện có 314 bất động sản.

Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 4.0 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 4.0 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 4.0 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 4.0 tỷ-3
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 4.0 tỷ-4
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 4.0 tỷ-5
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 4.0 tỷ-6
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 4.0 tỷ-7
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 4.0 tỷ-8
Huế, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 4.0 tỷ

55.1 m²
4 Tỷ - 72.6 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.0 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.0 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.0 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.0 tỷ-3
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.0 tỷ-4
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.0 tỷ-5
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.0 tỷ-6
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.0 tỷ-7
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.0 tỷ-8
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.0 tỷ-9
Huế, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.0 tỷ

138 m²
3 Tỷ - 21.74 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 5.0 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 5.0 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 5.0 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 5.0 tỷ-3
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 5.0 tỷ-4
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 5.0 tỷ-5
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 5.0 tỷ-6
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 5.0 tỷ-7
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 5.0 tỷ-8
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 5.0 tỷ-9
Huế, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 5.0 tỷ

90 m²
5 Tỷ - 55.56 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.0 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.0 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.0 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.0 tỷ-3
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.0 tỷ-4
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.0 tỷ-5
Huế, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.0 tỷ

115.8 m²
2 Tỷ - 17.27 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.75 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.75 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.75 tỷ-2
Huế, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.75 tỷ

103 m²
1.75 Tỷ - 16.99 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.6 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.6 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.6 tỷ-2
Huế, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.6 tỷ

52 m²
1.6 Tỷ - 30.77 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.2 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.2 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.2 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.2 tỷ-3
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.2 tỷ-4
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.2 tỷ-5
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.2 tỷ-6
Huế, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.2 tỷ

93 m²
3.2 Tỷ - 34.41 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.47 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.47 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.47 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.47 tỷ-3
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.47 tỷ-4
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.47 tỷ-5
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.47 tỷ-6
Huế, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.47 tỷ

53 m²
1.47 Tỷ - 27.74 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.6 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.6 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.6 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.6 tỷ-3
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.6 tỷ-4
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.6 tỷ-5
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.6 tỷ-6
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.6 tỷ-7
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.6 tỷ-8
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.6 tỷ-9
Huế, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.6 tỷ

100 m²
2.6 Tỷ - 26 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 4.5 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 4.5 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 4.5 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 4.5 tỷ-3
Huế, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 4.5 tỷ

130 m²
4.5 Tỷ - 34.62 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.65 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.65 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.65 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.65 tỷ-3
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.65 tỷ-4
Huế, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.65 tỷ

103.3 m²
2.65 Tỷ - 25.65 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.95 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.95 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.95 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.95 tỷ-3
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.95 tỷ-4
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.95 tỷ-5
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.95 tỷ-6
Huế, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.95 tỷ

69 m²
2.95 Tỷ - 42.75 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.5 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.5 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.5 tỷ-2
Huế, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.5 tỷ

100 m²
1.5 Tỷ - 15 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 5.0 triệu-0
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 5.0 triệu-1
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 5.0 triệu-2
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 5.0 triệu-3
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 5.0 triệu-4
Huế, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 5.0 triệu

53.3 m²
5 Tr - 93.81 Ng/m²
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.4 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.4 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.4 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.4 tỷ-3
Huế, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.4 tỷ

95 m²
2.4 Tỷ - 25.26 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.3 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.3 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.3 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.3 tỷ-3
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.3 tỷ-4
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.3 tỷ-5
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.3 tỷ-6
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.3 tỷ-7
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.3 tỷ-8
Huế, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.3 tỷ

150 m²
3.3 Tỷ - 22 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.0 tỷ
Huế, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.0 tỷ

53 m²
1 Tỷ - 18.87 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 6.0 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 6.0 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 6.0 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 6.0 tỷ-3
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 6.0 tỷ-4
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 6.0 tỷ-5
Huế, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 6.0 tỷ

126 m²
6 Tỷ - 47.62 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.4 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.4 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.4 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.4 tỷ-3
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.4 tỷ-4
Huế, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.4 tỷ

53.3 m²
1.4 Tỷ - 26.27 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.8 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.8 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.8 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.8 tỷ-3
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.8 tỷ-4
Huế, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.8 tỷ

73 m²
1.8 Tỷ - 24.66 Tr/m²