Mua bán Nhà riêng Quận Bình Tân mới nhất 07/2024

Hiện có 671 bất động sản.

Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 3.28 tỷ-0
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 3.28 tỷ-1
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 3.28 tỷ-2
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 3.28 tỷ-3
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 3.28 tỷ-4
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 3.28 tỷ-5
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 3.28 tỷ

0.52 m²
3.28 Tỷ - 6.31 Tỷ/m²
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 3.28 tỷ-0
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 3.28 tỷ-1
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 3.28 tỷ-2
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 3.28 tỷ-3
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 3.28 tỷ-4
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 3.28 tỷ-5
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 3.28 tỷ

0.52 m²
3.28 Tỷ - 6.31 Tỷ/m²
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 5.0 tỷ-0
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 5.0 tỷ-1
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 5.0 tỷ-2
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 5.0 tỷ-3
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 5.0 tỷ-4
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 5.0 tỷ

42 m²
5 Tỷ - 119.05 Tr/m²
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 4.45 tỷ-0
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 4.45 tỷ-1
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 4.45 tỷ-2
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 4.45 tỷ-3
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 4.45 tỷ-4
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 4.45 tỷ-5
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 4.45 tỷ-6
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 4.45 tỷ-7
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 4.45 tỷ-8
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 4.45 tỷ-9
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 4.45 tỷ

4 m²
4.45 Tỷ - 1.11 Tỷ/m²
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 3.068 tỷ-0
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 3.068 tỷ-1
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 3.068 tỷ-2
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 3.068 tỷ-3
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 3.068 tỷ-4
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 3.068 tỷ-5
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 3.068 tỷ-6
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 3.068 tỷ-7
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 3.068 tỷ

53.8 m²
3.07 Tỷ - 57.03 Tr/m²
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 3.5 tỷ-0
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 3.5 tỷ-1
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 3.5 tỷ-2
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 3.5 tỷ-3
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 3.5 tỷ-4
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 3.5 tỷ-5
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 3.5 tỷ-6
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 3.5 tỷ-7
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 3.5 tỷ-8
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 3.5 tỷ-9
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 3.5 tỷ

6.2 m²
3.5 Tỷ - 564.52 Tr/m²
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 8.999 tỷ-0
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 8.999 tỷ-1
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 8.999 tỷ-2
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 8.999 tỷ

84 m²
9 Tỷ - 107.13 Tr/m²
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 4.39 tỷ-0
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 4.39 tỷ-1
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 4.39 tỷ-2
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 4.39 tỷ-3
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 4.39 tỷ-4
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 4.39 tỷ-5
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 4.39 tỷ-6
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 4.39 tỷ-7
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 4.39 tỷ-8
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 4.39 tỷ-9
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 4.39 tỷ

4 m²
4.39 Tỷ - 1.1 Tỷ/m²
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 4.1 tỷ
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 4.1 tỷ

44 m²
4.1 Tỷ - 93.18 Tr/m²
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 27.5 tỷ-0
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 27.5 tỷ-1
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 27.5 tỷ-2
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 27.5 tỷ-3
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 27.5 tỷ

73.3 m²
27.5 Tỷ - 375.17 Tr/m²
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 3.0 tỷ-0
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 3.0 tỷ-1
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 3.0 tỷ-2
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 3.0 tỷ-3
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 3.0 tỷ

30 m²
3 Tỷ - 100 Tr/m²
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 6.25 tỷ-0
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 6.25 tỷ-1
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 6.25 tỷ-2
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 6.25 tỷ-3
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 6.25 tỷ-4
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 6.25 tỷ

100 m²
6.25 Tỷ - 62.5 Tr/m²
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 4.5 tỷ-0
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 4.5 tỷ-1
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 4.5 tỷ-2
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 4.5 tỷ-3
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 4.5 tỷ-4
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 4.5 tỷ-5
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 4.5 tỷ

4 m²
4.5 Tỷ - 1.13 Tỷ/m²
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 8.0 tỷ-0
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 8.0 tỷ-1
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 8.0 tỷ-2
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 8.0 tỷ-3
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 8.0 tỷ-4
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 8.0 tỷ-5
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 8.0 tỷ-6
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 8.0 tỷ-7
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 8.0 tỷ-8
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 8.0 tỷ

56 m²
8 Tỷ - 142.86 Tr/m²
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 2.2 tỷ-0
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 2.2 tỷ-1
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 2.2 tỷ-2
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 2.2 tỷ-3
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 2.2 tỷ-4
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 2.2 tỷ-5
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 2.2 tỷ-6
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 2.2 tỷ-7
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 2.2 tỷ-8
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 2.2 tỷ

173.7 m²
2.2 Tỷ - 12.67 Tr/m²
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 2.65 tỷ-0
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 2.65 tỷ-1
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 2.65 tỷ-2
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 2.65 tỷ-3
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 2.65 tỷ-4
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 2.65 tỷ-5
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 2.65 tỷ-6
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 2.65 tỷ-7
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 2.65 tỷ

52 m²
2.65 Tỷ - 50.96 Tr/m²
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 6.3 tỷ-0
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 6.3 tỷ-1
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 6.3 tỷ-2
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 6.3 tỷ-3
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 6.3 tỷ-4
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 6.3 tỷ-5
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 6.3 tỷ-6
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 6.3 tỷ-7
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 6.3 tỷ-8
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 6.3 tỷ-9
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 6.3 tỷ

55 m²
6.3 Tỷ - 114.55 Tr/m²
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 5.8 tỷ-0
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 5.8 tỷ-1
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 5.8 tỷ-2
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 5.8 tỷ-3
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 5.8 tỷ-4
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 5.8 tỷ-5
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 5.8 tỷ-6
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 5.8 tỷ-7
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 5.8 tỷ

80 m²
5.8 Tỷ - 72.5 Tr/m²
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 6.0 tỷ-0
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 6.0 tỷ-1
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 6.0 tỷ-2
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 6.0 tỷ-3
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 6.0 tỷ-4
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 6.0 tỷ-5
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 6.0 tỷ-6
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 6.0 tỷ

64 m²
6 Tỷ - 93.75 Tr/m²
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 5.3 tỷ-0
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 5.3 tỷ-1
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 5.3 tỷ-2
Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 5.3 tỷ-3
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Bán nhà riêng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh giá 5.3 tỷ

70 m²
5.3 Tỷ - 75.71 Tr/m²